Ուսուցիչները պարտավոր են


 1. Համաձայն կրթական չափորոշիչների՝ ապահովել աշակերտների կողմից ծրագրային նյութի պահանջվող մակարդակի յուրացումը:
 2. Աշակերտին զինել գիտելիքների հիմունքներով:
 3. Դասապրոցեսը դարձնել արդյունավետ, ուսուցանվող նյութը` հետաքրքիր և մատչելի:
 4. Օգտագործել ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաներ, դասավանդման նոր մեթոդներն ու եղանակները:
 5. Դասի տեսական մասն ամրապնդել կյանքի կարևոր գործնական հմտություններով ու կարողություններով:
 6. Օգտագործել ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, որոնք կնպաստեն աշակերտների հետաքրքրության, ակտիվության մեծացմանը, ինքնուրույն մտածելու և ստեղծագործելու կարողությանը:
 7. Ժամանակին անցկացնել և ստուգել թեմատիկ և ամփոփիչ գրավոր աշխատանքները:
 8. Ճիշտ կառուցել ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունը:
 9. Կազմակերպել արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումներ.

ա) այդ միջոցառումները ու էքսկուրսիաները կազմակերպելիս ներգրավել ակտիվ ծնողներին, միջոցներ ձեռնարկել երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար,

բ) էքսկուրսիա տանելիս նախապես տեղյակ պահել տնօրինությանը:

 1. Կազմակերպել առարկայական խմբակներ, անցկացնել օլիմպիադաներ,առարկայական շաբաթներ:
 2. Լրջորեն և սիստեմատիկաբար զբաղվել ինքնակրթությամբ:
 3. Հետևել դպրոցի շենքի և գույքի պահպանմանը:
 4. Պատասխանատվություն կրել աշակերտների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման համար:
 5. Դպրոց ներկայանալ դասից առնվազն 20 րոպե շուտ:
 6. Մասնակցել դպրոցում կազմակերպվող խորհրդակցություններին, ժողովներին և դպրոցում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին:
 7. Դասից առաջ ուսուցչանոցից վերցնել դասամատյանը և դասարան մտնել դասին անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով:
 8. Դասն սկսվելուն պես կատարել աշակերտների հաճախումների հաշվառում` նշելով բացակայությունները և ուշացումները, հաճախակի ուշացող և բացակայող աշակերտների մասին տեղյակ պահել տնօրինությանը:
 9. Դասամատյանի համապատասխան տեղում ժամանակին լրացնել դասի թեման և տրվող հանձնարարությունները:
 10. Սովորողներին նշանակած գնահատականները հրապարակել և պարտադիր գրանցել Dasaran.am կայքում:
 11. Կիսամյակի վերջին դասաժամին ամփոփել տվյալ առարկայից աշակերտի ստացած գնահատականները:
 12. Դասամատյանում չկատարել որևիցէ ջնջում կամ ուղղում: Նման անհրաժեշտության դեպքում դիմել փոխտնօրենին:
 13. Ծայրահեղ պատճառով աշխատանքի չներկայանալու դեպքում նախորոք տեղյակ պահել տնօրենին:
 14. Հարգելի կամ անհարգելի պատճառներով աշխատանքից բացակայող ուսուցիչները հաջորդ օրը աշխատանքի ներկայանալիս, մինչև դասարան մտնելը, պարտավոր են տնօրենին գրավոր բացատրություն տալ բացակայելու մասին, թույլտվություն ստանալ և անցնել աշխատանքի:
 15. Մշտապես ձեռքի տակ ունենալ առարկայական ծրագիր` հաստատված փոխտնօրենի կողմից:
 16. ՈՒնենալ առարկայական թեմատիկ պլան` հաստատված փոխտնօրենի կողմից:
 17. Սովորողների ծնողների հետ չառնչվել դաստիարակչական հարցերից դուրս հարցերով: Նման անհրաժեշտություն առաջաբնալու դեպքում դիմել տնօրենին:
 18. Կարգապահական խախտում կամ խրախուսելի արարք կատարած աշակերտին չպատժել կամ չխրախուսել գնահատականի իջեցումով կամ բարձրացումով:
 19. Դասամիջոցն աշակերտի հանգստի համար է: Չի կարելի ծառայեցնել այն տվյալ դասին:
 20. Դասղեկի հրավերով պարտադիր մասնակցել ծնողական ժողովին: Բացի այս ամենից ուսուցիչը պետք է օժտված լինի մասնագիտական կայուն գիտելիքներով, մարդկանց հետ շփվելու հմտությամբ, տիրապետի մանկավարժության, հոգեբանության հիմունքներին:
 21. Ծնողական ժողովներին առանձին սաների ստացած գնահատականները ներկայացնել միայն սահմանված կարգով և աշակերտի մասին կարծիքներ չհայտնել ընդհանուրի ներկայությամբ` ծնողին դնելով անցանկալի իրավիճակի մեջ: Նման հարցերը նպատակահարմար է քննարկել ծնողի հետ առանձին և խիստ անհատական:
 22. Աշխատանքի ներկայանալ մշտապես կոկիկ ուսուցչավայել հագուստով, ունենալ նրբակիրթ շարժուձև և էթիկայի կանոնների համապատասխան պահվածք և պարկեշտ կեցվածք:
 23. Վերջին ժամը պարապելուց հետո պարտադիր ուղեկցել երեխաներին մինչև դպրոցի մուտքը:

Խիստ արգելվում է`

 • դպրոցի շենքում և նրանից դուրս բարձր ձայնով, անհարգալից դիմելաձևով, վիրավորական արտահայտություններով դիմել գործընկերներին,
 • ուշանալ աշխատանքից,
 • հերթապահության ժամին չլինել նշված հարկում կամ վայրում,
 • դասը վարել բարձր ձայնով` օգտագործելով աշակերտի անձը վիրավորող արտահայտություններ,
 • դասի ընթացքում զբաղվել կողմնակի աշխատանքներով (տետրի ստուգում, աշակերտների հետ դասի թեմայից դուրս հարցերի քննարկում, բջջային հեռախոսով խոսել և այլն),
 • զանգից շուտ դուրս գալ դասարանից` ազատ արձակելով աշակերտներին,
 • դասը խանգարող աշակերտներին անկյուն կանգնեցնել կամ դուրս հանել դասարանից,
 • մատյանը փոխանցել աշակերտի միջոցով,
 • կիսվող դասաժամերին աշակերտներին տեղափոխել դասարանից դասարան զանգը հնչելուց հետո,
 • դասի ժամանակ աշակերտին դուրս թողնել,
 • անցկացնել էքսկուրսիաներ` խախտելով սահմանված կարգը,