Դպր. աշխատող. իրավ.

Դպրոցի աշխատողների իրավունքները

 

Աշխատողն ունի`

 1. աշխատանքի իրավունք, ըստ աշխատանքի քանակի և որակի ու պետության հասմանված նվազագույն չափից ոչ ցածր վարձատրությամբ երաշխավորված աշխատավարձ ստանալու իրավունք,
 2. հանգստի իրավունք, աշխատանքային օրվա սահմանափակման իրավունք,
 3. ամենամյա վճարովի արձակուրդի իրավունք,
 4. աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների իրավունք,
 5. ճյուղային արհեստակցական միությունների մեջ միավորվելու իրավունք,
 6. դպրոցի կառավարմանը մասնակցելու իրավունք
 7. ծերության ժամանակ, ինչպես նաև հիվանդության, աշխատուակության լրիվ կամ մասնակիորեն կորցնելու դեպքում պետական սոցիալական ապահովագրության կարգով պետության հաշվին նյութական ապահովության իրավունք:

Մանկավարժն իրավունք ունի`

 1. մասնագիտական պատվի և արժանապատվության պաշտպանության,
 2. մանկավարժական գործունեությունն ապահովող համապատասխան աշխատանքային պայմաններ
 3. ուսուցման ձևրի, մեթոդների և միջոցների ընտրության, ստեղծագործական նախաձեռնության,
 4. որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման,
 5. խրախուսման, պարգևատրման, պատվավոր կոչումների արժանանալու: