Տնօրեն. հիմն. պարտ.

Տնօրինության հիմնական պարտականությունները


Դպրոցի տնօրինությունը պարտավոր է `

 1. ճիշտ կազմակերպել աշխատողների աշխատանքը, ապահովել նրանց պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ պայմաններ,
 2. հսկել աշխատանքային և արտադրողական կարգապահությունը, կատարել աշխատողների հաճախման հաշվառում,
 3. աշխատավարձը վճարել սահմանված ժամկետներում,
 4. միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքային կարգապահությունը խախտողների նկատմամբ,
 5. պատասխանատվություն կրում սովորողների կյանքի և առողջության համար հաստատությունում գտնվելու ամբողջ ընթացքում (այդ թվում նաև էքսկուրսիաների, զբոսանքների ժամանակ),

Աշխատողի և տնօրինության այլ պարտականությունները ամրագրված են սահմանված կարգով հաստատված դպրոցի կանոնադրությամբ, սույն կանոններով և ՀՀ օրենսդրությամբ:

Աշխատաժամանակը և նրա օգտագործումը

Աշխատաժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է տնօրինության կողմից: Դպրոցի տնօրինությունը պարտավոր է կազմակերպել աշխատանքի ներկայանալու և աշխատանքից դուրս գալու հաշվառում: Մանկավարժական աշխատողների նոր ուսումնական տարվա ծանրաբեռնվածությունը սահմանում է տնօրենը: Մանկավարժական աշխատաժամանակը սահմանվում է աշխատանքային պայմանագրով: Ըստ որում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել`

 1. մանկավարժական աշխատողների մոտ որպես կանոն պետք է պահպանվի դասարանների (խմբերի) հաջորդականությունը և ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը,
 2. ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը որպես կանոն չպետք է գերազանցի մեկ և կես դրույքը,
 3. մանկավարժական աշխատողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունն ուսումնական տարվա ընթացքում, որպես կանոն, պետք է լինի կայուն:

Դրա պակասեցումը հնարավոր է միայն սովորողների և դասարանների թվի կրճատման, ուսուցչի համաձայնության և այլ բացառիկ դեպքերում:

Սպասարկող անձնակազմի և բանվորների աշխատաժամանակի տևողությունը որոշվում է հերթափոխության ժամկետացանկով (գրաֆիկով), որը կազմվում է շաբաթվա համար` սահմանված աշխատաժամանակի տևողության պահպանումով և հաստատված է տնօրենի կողմից:

Գրաֆիկում նշվում են աշխատանքի և հանգստի ժամերը:

Աշխատանքի ժամին արգելվում է`

 1. աշխատողներին զբաղեցնել այլ հարցերով, շեղել իրենց անմիջական աշխատանքից,
 2. հրավիրել նիստ, ժողով և այլ բնույթի միջոցառումներ:

Մանկավարժների ամենամյա արձակուրդները տրվում են աշակերտների ամառային արձակուրդների ժամանակ, մյուսներինը` համաձայն գրաֆիկի:

Արձակուրդ տալը ձևակերպվում է տնօրենի հրամանով:

Աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար կիրառվում են հետևյալ խրախուսանքները`

 1. շնորհակալության հայտարարում,
 2. պատվագրով պարգևատրում,
 3. հուշանվերով պարգևատրում,
 4. միանվագ դրամական պարգևատրում,
 5. կարգապահական տույժի հանում:

Պատասխանատվություն աշխատանքային կարգապահության խախտումների համար`

Աշխատանքային կարգապահության խախտումների համար տնօրինությունը ձեռնարկում է կարգապահական հետևյալ տույժերը`

 1. նկատողություն,
 2. խիստ նկատողություն,
 3. ՀՀ ԱՕ-ի 121-րդ և 122-րդ հոդվածների հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծում:

Որպես կարգապահական տույժ` ազատումը կատարվում է, երբ աշխատողն առանց հարգելի պատճառի պարբերաբար չի կատարում աշխատարքային պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները, ներքին կարգապահական կանոնները: Կարգապահական տույժը կիրառվում է տնօրենի կողմից: Տնօրենն իրավունք ունի կարգապահական տույժի կիրառման փոխարեն հարցը դնել աշխատանքային կոլեկտիվի քննարկմանը:Մինչև տույժի կիրառումը, աշխատանքային կարգապահությունը խախտողից անհրաժեշտ է պահանջել գրավոր բացատրություն: Չներկայացնելու դեպքում տույժը տրվում է առանց դրա: Կարգապահական տույժերը տրվում են տնօրենի կողմից` արարք թույլ տրվելուց անմիջապես հետո, ոչ ավելի, քան մեկ ամսվա ընթացքում` չհաշված հիվանդության և արձակուրդի ժամանակը: Կարգապահական տույժ չի կարելի տալ կարգապահական խախտում կատարելուց 6 ամիս անց: Նշված ժամկետի մեջ չի մտնում քրեական գործի հարուցման ժամանակը: Աշխատանքային կարգապահության ամեն

մի խախտման համար կարելի է կիրառել միայն մեկ կարգապահական տույժ: Տույժի կիրառման ժամանակ հաշվի է առնվում արարքի ծանրությունը, իրադրությունը, մինչ այդ աշխատողի աշխատանքը և վայրը: Կարգապահական տույժը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: Հրամանը անհրաժեշտության դեպքում հայտարարվում է դպրոցի աշխատողներին ի գիտություն:Եթե կարգապահական տույժ ստացած աշխատողը մեկ տարվա ընթացքում կարգապահական նոր տույժի չի ենթարկվել, ապա համարվում է կարգապահական տույժի չենթարկված: Տօրենն իր նախաձեռնությամբ կամ աշխատանքային կոլեկտիվի երաշխավորությամբ կարող է հրաման տալ տույժը չեղյալ հայտարարելու մասին չսպասելով տարին լրանալուն, եթե աշխատողը աշխատանքային կարգապահության նոր խախտում թույլ չի տվել և իրեն դրսևորել է որպես բարեխիղճ աշխատող: Կարգապահական տույժի գործող ժամկետի ընթացքում, (որը նշված է կանոններում) աշխատողը զրկվում է խրախուսանքից: